O nás

O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 1997 a v súčasnosti spravujeme bytové domy v Bratislave, Bánovciach nad Bebravou, Svinnej, Horňanoch a Krásnej Vsi. Prioritou našej spoločnosti bol vždy individuálny prístup ku každému vlastníkovi.

Domy v našej správe spravujeme v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Od začiatku našej správy realizujeme kompletné obnovy bytových domov, dôkazom čoho sú  neporovnateľne nižšie náklady na bývanie v porovnaní s domami v rovnakej lokalite. Komplexná obnova zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, balkónov a strechy, výmenu výťahov a výmenu zdravotechniky. Vždy po obnove bytového domu je vlastníkom doporučené hydraulické vyregulovanie kúrenia. Pri rekonštrukcii domov naša spoločnosť nezabúda aj na priľahlé okolie, kde realizujeme vybudovanie ekologických a inteligentných kontajnerových stojísk a bicyklových stojísk.

Spoločnosť EKA garantuje nemennú výšku správcovského poplatku, v ktorom sú už zahrnuté všetky služby. Na našej stránke ani v našej zmluve nenájdete cenník služieb, tak ako u iných správcovských spoločností.

Spoločnosť EKA ako správca sa pri rekonštrukciách a veľkých investičných akciách snaží byť absolútne transparentná, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na výber dodávateľov a finálny výber dodávateľov, je vždy na vlastníkoch bytov alebo na ich zvolených zástupcoch. Transparentnosť je v našej spoločnosti na prvom mieste, preto naši klienti vedia sledovať všetky informácie o ich bytovom dome priamo na našej stránke a to v reálnom čase.

Ročné vyúčtovanie rozdávame na výročných schôdzach alebo prostredníctvom domových dôverníkov, alebo si ho prevezmú vlastníci do konca mája. Preplatky posielame do konca júna, prípadne podľa stavu finančných prostriedkov na účte domu. Súčasťou ročného vyúčtovania je aj  výročná správa o hospodárení za predchádzajúci rok, v ktorej je prehľadne zobrazené hospodárenie celého bytového domu.

Všetky podklady pripravujeme v najnovšej verzii programu DOMUS, ktorý slúži výhradne pre správcov. Zástupcovia vlastníkov dostávajú od nás všetky potrebné podklady, ktoré požadujú. Podklady poskytujeme osobne alebo mailom  a časovo min. 1x mesačne poprípade podľa dohody.

Naša web stránka, vo svojej klientskej zóne poskytuje možnosť vlastníkom na dennej a mesačnej báze kontrolovať a sledovať výpis z účtu bytového domu, scany všetkých faktúr uhradených z prostriedkov bytového domu, scany všetkých zmlúv s dodávateľmi, informácie o prebiehajúcich prácach, ročné vyúčtovania a mesačne predpisy jednotlivcov, prepočty hospodárenia v oblasti kúrenia, spotreby TUV a SV ako aj elektrickej energie, zápisnice zo schôdzí vlastníkov bytov, listiny o písomných hlasovaniach a všetky iné informácie týkajúce sa Vášho bytového domu alebo Vášho bytu.

Naša spoločnosť sa vyznačuje osobitným prístupom k vlastníkom a to najmä tým, že si vieme dohodnúť stretnutie s vlastníkmi aj mimo otváracích hodín. Pre zástupcov vlastníkov máme k dispozícii v priestoroch spoločnosti zasadaciu miestnosť vybavenú videoprojektorom, kde sa môžu konať ich pracovné stretnutia, stretnutia so zástupcami firiem pri výberových konaniach a iné stretnutia.

 Veríme, že my sme tá pravá spoločnosť, ktorá by sa mala starať o Váš dom.

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny