Ekonomické činnosti

Ekonomické činnosti

 • Zriadenie bankových účtov na služby a fond opráv pre každý dom samostatne. Vlastníkmi týchto účtov sú vlastníci bytov a nebytových priestorov daného bytového domu.
 • Vedenie účtovníctva objektu v zmysle právnych predpisov
 • Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou objektu vrátane verejných poplatkov
 • Evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Evidencia zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a nebytových priestorov
 • Evidencia poplatku za výkon správy
 • Evidencia vymáhania nedoplatkov
 • Kontrola vykonaných prác a fakturácie na objekte
 • Vypracúvanie ročného plánu opráv, ktorý zohľadňuje najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhujeme výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok v súčinnosti s požiadavkami vlastníkov
 • Spracovanie ročného vyúčtovania spojené s užívaním bytového alebo nebytového priestoru v termíne do 31. mája nasledujúceho roku, súčasťou ročného vyúčtovania je správa o činnosti správcu za predchádzajúci rok.
 • Stanovenie výšky zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru
 • Sprostredkovanie bankových úverov – Naša partnerská banka SLSP, a.s., Vám poskytuje bezkonkurenčné úrokové sadzby v prípade investičných akcií alebo rekonštrukcií
 • Spolupráca so ŠFRB – v prípade možností bytového domu, vieme zabezpečiť financovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Každý bytový dom, však predtým analyzujeme, pretože nie pre každý bytový dom je ŠFRB to správne riešenie.
 • Žiadna pokladňa – v našej spoločnosti nie je možné platiť hotovosťou. To znamená, že všetky Vaše peniaze môžu na účet prichádzať a tiež z neho odchádzať len bankovými prevodmi, ktoré sú maximálne transparentné a prehľadné.
 • Poskytovanie prehľadov a vývoja cien kúrenia, prepočty cien kúrenia na byty v zateplených domoch a naopak aby ste si Vy sami mohli spraviť najlepší úsudok o tom, čo chcete s Vašim bytovým domom robiť.
 • Prenájom spoločných priestorov vo Vašich bytových domov – v spolupráci s najlepšími realitnými kanceláriami sa snažíme prenajímať Vaše priestory súkromným podnikateľom a tým zvyšovať príjem do Vášho fondu opráv.
 • Prenájom striech – spolupracujeme vo viacerých mestách s mobilnými operátormi a snažíme sa aby Vaše strechy zarábali.

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny