Technické a prevádzkové činnosti

Technické a prevádzkové činnosti

 • Vykonávanie pravidelných obhliadok spravovaných objektov
 • Generálnu obhliadku spravovaného objektu vykonávame spravidla raz ročne s cieľom zistenia skutkového stavu, ktorý nám slúži na spracovanie a spresnenie harmonogramu dôležitostí opráv v prípade havarijných porúch sa spracuje aj fotodokumentácia poruchy
 • Spracovávanie harmonogramu revízií, odborných prehliadok zariadení objektu a zabezpečujeme ich plnenie
 • Následné odstraňovanie vád a vykonávanie prác vyplývajúcich z revíznych správ
 • Vykonávanie obhliadok objektov v našej správe a v prípade mimoriadnych poistných udalostí a havárií, zabezpečíme ich následné odstránenie a vyčleníme nutné finančné prostriedky v súčinnosti s vlastníkmi bytových a nebytových priestorov na ich odstránenie
 • Vedenie evidencie a spracovanie zoznamu nutných opráv a údržby v objekte a pravidelná aktualizácia
 • Zabezpečenie a dozorovanie bežnej údržby a opráv menšieho rozsahu v spravovanom objekte.
 • Zabezpečenie technickej a odbornej pomoci pri haváriách alebo špecifických opravách.
 • Zabezpečenie revízií a odborných prehliadok objektov
 • Zabezpečenie odbornej účasti na kontrolách a inšpekciách spravovaných objektov.
 • Po uzavretí zmluvného vzťahu o výkone správy s našou spoločnosťou prihlasujeme odbery jednotlivých druhov energií (médií), služieb a prípadne zabezpečíme reklamácie na služby
 • Zabezpečenie upratovania objektu
 • Zabezpečenie pravidelnej deratizácie a dezinfekcie objektov v zmysle zákona.

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny