Právne činnosti

Právne činnosti

  • Vypracovanie podkladov pre prevod vlastníctva k bytom
  • Právny postup pri organizovaní verejných súťaží na rekonštrukcie a investičné akcie
  • Zastupovanie vlastníkov na ich žiadosť v konaniach súvisiacich s pozemkom pod bytovým domom alebo priľahlým pozemkom, konaniach ohľadom výrubu stromov a výsadby zelene, prenájmov mestských pozemkov
  • Spolupráca s profesionálnymi veľkými advokátskymi kanceláriami.
  • Zastupovanie v spotrebiteľských sporoch s dodávateľmi vo veciach reklamácii
  • Sprostredkovanie právnych služieb Advokátskou kanceláriou v prípade záujmu vlastníkov bytového domu vo veciach spoločných ale aj jednotlivcov.
  • Vybavenie stavebných povolení v prípade rekonštrukcií Vášho bytového domu
  • Vymáhanie nedoplatkov
  • Zabezpečenie dobrovoľnej dražby zadlžených bytov

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny