Ako odvolať správcu

Ako odvolať správcu

Ak máte pocit, že si Váš správca neplní svoje povinnosti, môžete ho vymeniť kedykoľvek počas roka.  Ponúkame Vám stručný návod ako aktuálneho správcu odvolať a zvoliť si nového správcu, ktorý bude viac vyhovovať Vašim požiadavkám.

Naša spoločnosť Vám administratívne zabezpečí celý postup odvolávania starého správcu. Všetky potrebné žiadosti, pozvánky, plné moci a výpoveď Vám vieme pripraviť tak, aby Ste  s tým ako bytový dom mali čo najmenej starostí. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.  

Postup pri zmene správcu bytového domu vlastníkmi

Vlastníci o zmene správy môžu rozhodnúť v dvoch variantoch. Môžu požiadať o zvolanie schôdze, na ktorej odvolajú starého správcu a zvolia si nového, alebo požiadajú o vyhlásenie písomného hlasovania, ktorého predmetom je odvolanie správcu. Následne v písomnom hlasovaní rozhodujú o daných bodoch.

 

Ak sa vlastníci rozhodnú hlasovať formou schôdze postup je nasledovný:

 

1. Prvým krokom je zvolanie schôdze.

¼ vlastníkov bytov a nebytových priestorov spíše žiadosť o zvolanie schôdze  a musí byť podpísaná minimálne ¼ všetkých vlastníkov bytov daného bytového domu.

 • Žiadosť musí obsahovať presný dátum konania, čas konania, miesto konania schôdze a program schôdze:

  Program schôdze:
          1. Otvorenie
          2. Odsúhlasenie zapisovateľa a minimálne dvoch overovateľov zápisnice 
          3. Vypovedanie zmluvy o výkone správy správcovi bytového domu
          4. Schválenie nového správcu a zmluvy o výkone správy
          5. Schválenie uznesení so schôdze vlastníkov bytov
          6. Záver

Takto pripravenú žiadosť je potrebné doručiť správcovi, vždy na proti podpis na kópii, aby mali vlastníci doklad o doručení.  

Správca je povinný najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti zvolať schôdzu. Ak tak správca neurobí, vlastníci si môžu schôdzu zvolať sami.

 

2. Krokom je doručenie pozvánok na schôdzu

Pozvánku na schôdzu aj s požadovaným programom doručuje správca bytového domu a to minimálne 5 pracovných dní pred konaním schôdze. Pozvánka musí byť doručená každému vlastníkovi v písomnej podobe.

 

3. Krok priebeh schôdze

Na úvod schôdze po odkontrolovaní počtu prítomných je potrebné zvoliť si zapisovateľa a minimálne dvoch overovateľov zápisnice a schváliť program schôdze. Ak správca do pozvánok neuviedol požadovaný program schôdze a vynechal nejaké body, vlastníci v úvode schôdze musia požiadať o doplnenie prípadne zmenenie programu schôdze. Vlastníci musia presne povedať ako majú znieť jednotlivé body programu schôdze. O tejto zmene sa hlasuje. Ak zmenu programu odhlasuje nadpolovičná väčšina prítomných vlastníkov, musí byť schôdza vedená v zmysle tohto odhlasovaného programu.

Schôdza ďalej pokračuje podľa jednotlivých bodoch a vlastníci hlasujú.

Ak sa vlastníci na schôdzi uzniesli v jednotlivých bodoch a schválili vypovedanie zmluvy so starým správcom a schválili si nového správcu, musia starému správcovi doručiť výpoveď zo zmluvy. Na to, aby boli uznesenia zo schôdze právoplatné musia byť podrobne špecifikované.

 

4. Krok vypovedanie zmluvy o výkone správy so starým správcom.

Na to, aby bolo rozhodnutie vlastníkov zo schôdze právoplatné musí byť starému správcovi doručená výpoveď zo zmluvy o výkone správy. Táto výpoveď musí byť doručená písomne a odovzdaná na proti podpis. Následne začína plynúť výpovedná lehota ( spravidla 3 mesačná ). Lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená správcovi.

 

Ak sa vlastníci rozhodnú hlasovať formou písomného hlasovania postup je nasledovný:

Ak vlastníkom nevyhovuje hlasovanie formou schôdze, môžu vlastníci požiadať správcu o vyhlásenie písomného hlasovania. Spôsob hlasovania v písomnej forme je presne popísaný v §14 ods. 7 zákona 182/1993 Z. z.

 

1. Krok žiadosť o vyhlásenie písomného hlasovania

¼ vlastníkov bytov a nebytových priestorov spíše žiadosť o vyhlásenie písomného hlasovania  a musí byť podpísaná minimálne ¼ všetkých vlastníkov bytov daného bytového domu. Správca je povinný vyhlásiť písomné hlasovanie do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak tak správca neurobí, môžu si vlastníci vyhlásiť hlasovanie sami.

Žiadosť musí obsahovať:

 • Termín konania hlasovania.
 • Miesto konania hlasovania.
 • Presné znenie otázok v hlasovaní.
 • Overovateľov písomného hlasovania, ktorý musia byť zvolený za overovateľov na poslednej schôdzi.

Konkrétne formy hlasovania sú rôzne, je na správcovi alebo vlastníkoch akú formu si vyberú. Vlastníci môžu hlasovať vyplnením hlasovacích lístkov, ktoré sa vhadzujú do zapečatenej urny alebo vlastníci vyjadria svoj názor v listine o hlasovaní.

 

2. Krok správca alebo vlastníci vyhlásia písomné hlasovanie

Do 15 dní od doručenia žiadosti je správca povinný vyhlásiť písomné hlasovanie obvyklým spôsobom.  Oznam o vyhlásení hlasovania musí byť vyvesený na dome minimálne 7 kalendárnych dní pred hlasovaním.

 

3. Krok priebeh písomného hlasovania

Každý vlastník obdrží do schránky hlasovací lístok, aby sa vopred oboznámil s otázkami hlasovania. Svoj názor však vyjadrí v listine o hlasovaní. Od určeného dátumu vlastníci hlasujú v listine o hlasovaní, kde označujú krížikom svoju voľbu cez kolónku áno, nie. Overovatelia hlasovania sú zodpovední za to, či do listiny o hlasovaní sa podpisujú a hlasujú ozajstní vlastníci bytov v bytovom dome. Súčasťou hlasovacej listiny je aktuálny výpis z katastra nehnuteľnosti. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým, a to vyvesením zápisnice z hlasovania. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov.

 

4. Krok vypovedanie zmluvy o výkone správy so starým správcom.

Na to, aby bolo rozhodnutie vlastníkov zo schôdze právoplatné musí byť starému správcovi doručená výpoveď zo zmluvy o výkone správy. Táto výpoveď musí byť doručená písomne a odovzdaná na proti podpis.

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny