Odborné prehliadky, revízie a skúšky

Odborné prehliadky, revízie a skúšky

V bytových a polyfunkčných domoch sa nachádzajú aj spoločné zariadenia (§ 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.), ktoré si z hľadiska bezpečnosti, prevádzkyschopnosti alebo spoľahlivosti vyžadujú vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overovaní:

 • Rozvody elektroinštalácie – raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) raz ročne
 • Sústava bleskozvodov – raz za 5 rokov, prípadne každé 3 roky – podľa typu bleskozvodu a veľkosti budovy
 • Plynové rozvody – raz za 3 roky. Kontrola rozvodu plynu od hlavného prívodu po stúpačku sa vykonáva raz ročne
 • Plynové zariadenia – posúdenie technického stavu zariadenia – zariadenie v prevádzke musí zodpovedať požiadavkám požiarnej ochrany a požiadavkám bezpečnosti práce.  Kontrola sa vykonáva raz za rok.
 • Požiarna ochrana – kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov sa vykonáva raz ročne.
 • Výťahy
  • odborné prehliadky raz za 3 mesiace
  • odborné záťažové skúšky raz za 3 roky
  • úradné skúšky raz za 6 rokov
 • Komíny – kontrola ich stavu, spôsobilosti a ich čistenie sa vykonáva každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne
 • Meradlá spotreby studenej vody – raz za 6 rokov
 • Meradlá spotreby teplej vody – raz za 4 roky

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny